Direktor

Boldovina Mirča je profesor fizičkog vaspitanja, rođen 21. aprila 1972. godine. Direktor u Osnovnoj školi u Kuštilju od 2011 godine. Diplomirao je na Univerzitetu u Temišvaru, fakultet fizičke kulture.

Pored poslova predviđenih zakonskim propisima, direktor škole je u ovoj školskoj godini usmerio pažnju naročito na:

* kompletnu organizaciju rada škole;

* instruktivno-pedagoški nadzor svih vidova vaspitno-pedagoškog rada;

* pokretanje inicijative za uvođenje inovacija u obrazovni proces;

* unapređivanje životne sredine i zaštitu rada učenika i radnika;

* organizovanje saradnje sa okruženjem i organima opštine i ministarstva;

* podizanje materijalne osnove škole;

* rukovođenje izradom godišnjeg programa rada škole i školskih programa, praćenje tog toka i preduzimanje mera za unapređivanje rada nastavnika, stručnih saradnika i imenovanih stručnih timova;

* pripremanje sednica stručnih i upravnih organa i ostvarivanje njihovih odluka.